Tjenester A - Å

Rendalen kommune skal tilby riktige, gode og kostnadseffektive tjenester til innbyggerne, slik at den enkeltes rettigheter ivaretas.

 

Du vil finne igjen kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen til venstre, men nedenfor her kan du trykke på den beskrivelsen du er interessert i:

 

A 

Adopsjon fra utlandet

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Allemannsretten 

Arbeidsgiveravgift

Askespredning

Avlastning barn og unge

Avlastningsopphold på sykehjem

 

B 

Barnehage (ordinær) – godkjenning av virksomhet

Barnehageplass 

Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet

Besøkshjem – å være besøkshjem

Bevilling for salg av alkoholholdig drikke (salgsbevilling)

Bevilling for servering av mat og drikke (serveringsbevilling)

Bevilling for skjenking av alkohol (skjenkebevilling)

Bevilling for skjenking av alkohol i lukkede selskaper (ambulerende)

Bevilling for skjenking av alkohol i åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Bolig og fritidsbolig - bygging

Bolighygiene - veiledning om inneluft og inneklima

Boligtilskudd  

Borgerlig vielse

Bostøtte 

BPA - Brukerstyrt personlig assistanse

Bruksendring 

BU-midler til investering og utvikling i landbruket

Byggavfall - kildesortering

 

 

D 

Dagmamma – godkjenning av virksomhet

Dagtilbud 

Driveplikt 

 

E 

Eierseksjonering 

Ergoterapi 

Etablererprøven 

 

F 

Familiebarnehage – etablering

Familievernkontor

Farlig avfall 

Fasadeendring 

Fastlege 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Fellingstillatelse for hjortevilt og bever

Forhåndskonferanse 

Folkebibliotek

Forliksråd 

Forskuddsskatt (næringsliv)

Forskuddstrekk (ansatt)

Fosterhjem – å være fosterhjem

Fravær på vitnemål i grunnskolen

Fremskutt skolestart

Frisklivssentral

Fylling og planering av terreng

Fyrverkeri – salg og oppbevaring

Fysioterapi 

 

G 

Godkjenning/melding av tatoverings-, hulltakings-, frisør- og hudpleievirksomhet

Gravetillatelse og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn

Gravlegat for stell av gravsted

Gravlegging og kremasjon (gravferd)

Grunnskoleopplæring for voksne

 

H 

Habilitering og rehabilitering

Helsestasjon 0-5 år 

Helsestasjon for ungdom

Helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Hjemmehjelp 

Hjemmesykepleie 

 

I 

Individuell plan og koordinator

Innbyggerforslag

Innsynsrett – offentlige dokumenter

Innsynsrett – personopplysninger

Introduksjonsprogram for nyankommet utlending

 

J 

Jegerprøve og opplæringsjakt

 

K 

Karakterer - klage

Kommunal bolig

Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

Krisesenter 

KRLE-undervisning – mulighet for delvis fritak

Kulturmidler 

Kunnskapsprøven 

Kvalifisering til arbeid (kvalifiseringsprogrammet)

 

L 

Landbrukseiendom – deling eller endring

Landbruksvei – bygging

Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne

Legevakt 

Leirskoleopphold 

Leksehjelp - grunnskolen

 

M 

Matombringing 

Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)   

Midlertidig boligtilbud (nødbolig)

Mindre tiltak med søknadsplikt (uten ansvarsrett)

Mindre tiltak uten søknadsplikt

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Musikk- og kulturskole

 

N 

Nabovarsel 

 

O 

Omsorgsbolig   

Omsorgsovertakelse av barn/ungdom

Omsorgsstønad

Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige

Oppmålingsforretning

 

P 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Permisjon fra grunnskolen

PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste)

Privat avkjørsel fra offentlig vei

Psykiske helsetjenester

 

R   

Radon– måling og tiltak

Reguleringsplan - detaljregulering

Renovasjon 

Restskatt for personlige skattytere (ansatt)

Restskatt for upersonlige skattytere (næringsliv)

Rustiltak 

 

S     

Samarbeid mellom hjem og skole

Samvær med barn under offentlig omsorg

Skatteattest (Attest for skatt og merverdiavgift)

Skilt og reklame langs kommunal vei

Skolefritidsordning (SFO)

Skolehelsetjeneste

Skoleskyss 

Skolestart 

Spesialundervisning for voksne (grunnskole)

Spesialundervisning i grunnskolen

Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg

Startlån bolig   

Støtteperson/støttekontakt

Svangerskapsomsorg

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

 

T 

Tekniske hjelpemidler - utlån (Hjelpemiddelsentral)

Tiltak uten ansvarsrett

Tidligere skolestart (fremskutt)

Tilrettelagt transport (TT-kort)

Tolketjeneste for fremmedspråklige

Trygghetsalarm 

 

U 

Utsatt skolestart 

Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter

 

V 

Vaksiner 

Vald (jaktområde) - godkjenning

Vann og avløp - tilkobling

Vannforsyning og drikkevann  

Verge – trenger du verge?

Virksomheter med meldeplikt (miljørettet helsevern)

 

Ø 

Økonomisk rådgivning

Økonomisk sosialhjelp

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

 

Å 

 

 

26.02.2018