Politiske sakslister med sakspapir og møteprotokoller

Sakslistene, med sakspapir, for de politiske møtene legges ut ca. ei ukes tid før møtet holdes. Møtereferat/møteprotokoll vil bli publisert etter at møtet er avholdt, og så snart referat/protokoll er godkjent.

 

Vi gjør oppmerksom på at dette er store dokumenter som kan ta noe tid å laste ned!

 

Alle de politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører (med unntak der saker er unntatt offentlighet).  Publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere! 

 

Vennligst ta kontakt med Kultur og service hvis du savner dokumenter. 

____________________________________________________________________

 

 

Møteinnkallinger med sakspapir Møteprotokoller

Kommunestyret

Formannskapet

Administrasjonsutvalget  (parts-         

sammensatt utvalg) 

 

Valgkomitèen

Valgstyret

Klagenemnda

Kontrollutvalget

Styret for Rendalen kommuneskoger KF

Råd for eldre og funksjonshemmede

 

 

Tidligere/avsluttede utvalg/råd: 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede 

Eldrerådet    

Miljøutvalget

Forvaltningsstyret

Driftsstyret

Arbeidsmiljøutvalget

Fast utvalg for plansaker

Kommunestyret
Formannskapet
Administrasjonsutvalget  (parts- 

sammensatt utvalg) 

 

Valgkomiteèn

Valgstyret

Klagenemnda 

Kontrollutvalget

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF

 

Råd for eldre og funksjonshemmede

 

 

Tidligere/avsluttede utvalg/råd: 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede 

Eldrerådet    

Miljøutvalget
Forvaltningsstyret

Driftsstyret

Arbeidsmiljøutvalget
Fast utvalg for plansaker  

 

 

Vennligst ta kontakt med Kultur og service hvis du savner dokumenter.