Omsorgstjenester

Otnes i Rendalen

Nyheter
Mads Undseth; leder i Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmede har holdt møte 10. april, og her kan du se referat fra møtet: Råd for eldre og funksjonshemmede referat 10.04.18 

 

30.04.2018
div. symboler (førerhund, høreapparat, rullestol)

Her kan du se referat fra møte i Råd for eldre og funksjonshemmede 18. januar: Møtereferat fra Råd for eldre og funksjonshemmede 18.01.2018

 

16.02.2018
Profilsymbol:  Rein

Referat fra møte 30. november i Råd for eldre og funksjonshemmede ser du her: Møtereferat 30.11.17 i Råd for eldre og funksjonshemmede

 

04.12.2017
trompetmann

Mandag 11. september 2017 tiltrer tidligere helse- og omsorgssjef Jens Sandbakken stillingen som personalsjef. Fra samme dato  tiltrer Geir Arne Nordfjord stillingen som leder for virksomheten helse- og omsorg. Begge ønskes lykke til i ny jobb!

08.09.2017
div. symboler (førerhund, høreapparat, rullestol)

Råd for eldre og funksjonshemmedes møteprotokoll av 15.06.17 finner du her: Referat 15.06.17 

 

31.07.2017
To hender (omsorg)

Vi har et brukerråd for helse- og omsorgstjenester, som til sammen består av:
•  4 bruker-/pårørenderepresentanter
•  1 vararepresentant til ovennevnte
•  1 representant fra Rådet for eldre og funksjonshemmede
•  Avdelingssykepleier/-fagleder
•  Virksomhetsleder

21.04.2017
gul blomst

Råd for eldre og funksjonshemmede (REF) har holdt møte, og her kan du se protoll fra møtet 30. mars:   REF 30.03.17

 

11.04.2017
smiley med kokkehatt og grøtsleiv

Det har vært, og er, mye fokus på tidspunkt for servering av særlig middagsmåltidet ved institusjoner.  Ved Rendalen sjukehjem har middag blitt servert kl. 13.00 i lang tid.  Ei arbeidsgruppe har jobbet frem en ny dagsrutine for sykehjemmet.  Gruppen har hatt fokus på stell, pleie, tidspunkt for måltider, riktig ernæring, nattefaste, miljø/aktiviteter og rom.  Se informasjon til beboere og pårørende ved Rendalen sjukehjem ang. dette her:  Informasjon av 08.02.17

 

10.03.2017
Bildet viser Åse Grøthe og Hanne Holmvik

Rendalen sjukehjem var så heldig å ha gleden av besøk fra Åse Grøthe torsdag 2. mars.

 

 

06.03.2017
Mads Undseth; leder i Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmede (REF) har oppdatert sin kontaktinformasjon, og den finner du her: Kontaktinformasjon REF   Ta gjerne kontakt med rådet.

 

10.01.2017
Mads Undseth; leder i Råd for eldre og funksjonshemmede

Her kan du se referat fra fjorårets siste møte i Råd for eldre og funksjonshemmede (forkortet til REF):  Møtereferat 05.12.16

 

06.01.2017
møtedeltakere rundt et bord

Råd for eldre og funksjonshemmedes (REF) referat fra møte 11. november, finner du her:  REF møtereferat 11.11.16

 

23.11.2016
Mads Undseth; leder i Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmede (REF) holdt møte i Budeia i kommunehuset 27. oktober, og her finner du møtereferatet: Referat REF 27.10.16

 

07.11.2016
blid smiley

Det nye sammenslåtte rådet av "Rådet for likestilling for funksjonshemmede" og "Elderådet" har holdt konstituerende møte, og bestemt seg for navn:  "Råd for eldre og funksjonshemmede" (forkortet til REF).  Vi ønsker REF lykke til med sitt viktige arbeid fremover i denne valgperioden!

 

15.09.2016
Hva er viktig for deg

Rendalen kommune markerer idag mandag 6. juni dagen ved å stille nettopp spørsmål om hva som er det viktigste for pasienten. På denne dagen flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og fra diagnose til hele mennesket.

Plakat Brosjyre

 

06.06.2016
smilende sol

Eldrerådet har hatt to møter i år, og her finner du referat fra disse møtene:

-   Eldrerådet 28.04.16 

-   Eldrerådet 10.05.16 

 

02.06.2016
Leder i RFF Rendalen, Bjørg Marie Innvik Solum

Her ser du referat fra møte 10. mai i Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RFF):  Møteprotokoll

 

02.06.2016
div. symboler (førerhund, høreapparat, rullestol)

Rådet for likestilling for funksjonshemmede startet sitt møte 21. januar med befaring ved Rendalen Gjestegård, p.g.a. at rådet var anmodet om uttalelse i forbindelse med bruksendring til gjestgiveri/overnatting.

 

19.02.2016
penger

Eldrerådet hadde høring om forslag til årsbudsjett 2016 oppe til behandling i sitt møte 4. desember.  Her ser du referat fra møtet:  Eldreråd 04.12.15

 

05.01.2016
Mads Undseth; leder i Råd for eldre og funksjonshemmede

Eldrerådets møte 12. november inneholdt bl.a. evaluering av rådet for perioden 2011-2015.  Du kan lese møtereferatet her:  Eldrerådet 12.11.15

 

09.12.2015
Pasient-og brukerombudet_logomal_hedmark-oppland

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene.  Arbeidsområdet er utvidet til også å gjelde kommunale helse- og omsorgstjenester. 

  

13.10.2015
Eldrerådets medlemmer og enkelte varamedlemmer

Eldrerådets møtereferat fra 20. august 2015 finner du her:

20. august 2015 

 

 


 

28.09.2015
møtedeltakere rundt et bord

Protokoll fra møte i Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RFF, Rendalen) 22. juni finner du her:  22. juni 2015

 

05.08.2015
Rendalen%20sjukehjem jgp

Rådmannnen innstiller i sak til administrasjonsutvalget 13.11.2014 på at virksomhetene Helse og Omsorg og Rendalen sjukehjem  skal slås sammen til en virksomhet "Helse og omsorg", fra 01.01.2015. Les mere her

 

08.11.2014
høstløv

Her finner du møteprotokoll og vedlegg fra eldrerådets møte 9. september.

 

30.09.2014
husbanken-no

1. oktober 2014 lanserer Husbanken elektronisk søknad for bostøtte

 

Hva er bostøtte? 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.   
Her finner du mere informasjon

  

25.09.2014
Logo for Nasjonal kontakttelefon

Nasjonal kontakttelefon, 800 30 196, er et tilbud til: 

·        personer over 62 år som er utsatt for vold og overgrep 

·        hjelpeapparatet 

·        andre som kommer i kontakt med overgrepsutsatte eldre

 

 

13.03.2014
logoTV-aksjon 2013

Årets TV-aksjon NRK gikk av stabelen i går, søndag 20. oktober.  Aksjonen var tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken.  Frem til nå (mandag kl. 15.45) ser det ut til at det ble innsamlet hele 77,95 kroner pr. innbygger i Rendalen, noe vi synes er et kjempebra resultat!  Det kan bli endringer i dette resultatet, så følg med her.  Vi benytter anledningen til å si tusen takk til innbyggerne for alle bidrag fra Rendalen, og retter samtidig en stor takk til de frivillige bøssebærerne som gikk rundt med bøsser søndag.

 

 

21.10.2013
Rådmann Anne Lise Trøen

Formannskapets faste medlemmer var innkalt av ordføreren til hastemøte torsdagskvelden 29. august vedr. virksomheten Rendalen sjukehjem.  I møtet informerte ordføreren om innkommet bekymringsmelding ang. forhold ved sykehjemmet.  Konklusjonen i møtet ble at rådmannen skal ivareta og håndtere saken videre omkring fremsatte forhold ved Rendalen sjukehjem.

 

02.09.2013
Logo Fylkesmannen

Vergemålsloven trer i kraft 1. juli 2013. Dette betyr blant annet at dagens overformynderier opphører og at Fylkesmannen overtar disse oppgavene. Informasjon til kommunens innbyggere 

07.05.2013
forside Stortingsmelding nr. 29

Fredag 19. april la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem meldingen "Morgendagens omsorg". Meldingen legger vekt på hvordan vi skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.  Les hele meldingen "Morgendagens omsorg" her

22.04.2013
logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 .   

 

Rundskrivet er basert på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013.

 

22.01.2013
Ny-TT-ordning-2013

Fra 01.01.2013 gjelder nye forskrifter for Transportordningen for forflytningshemmede, og alle godkjente brukere må søke på nytt. 

Det er laget nytt søknadsskjema og legeerklæring, og disse må sendes til den fylkeskommunale transportnemnda innen 1. oktober 2012.

 

23.08.2012
eldrerådsmedlemmer i regionen, Grete-Mimmi Mælen og ordfører Norvald Illevold

Rendalen eldreråd var så heldig å ha besøk av representanter fra eldrerådene i Nord-Østerdalskommunene i går torsdag 14. juni. 

 

15.06.2012
logo Nav

Rendalen kommune har gjennomført brukerundersøkelse på de kommunale tjenestene i NAV.  Undersøkelsen tok for seg områder om resultat for brukerne, brukermedvirkning, respektfull behandling, pålitelighet, tilgjengelighet, informasjon, fysisk miljø, samordning og generelt.

18.05.2012
sol

Eldrerådet holdt møte 17. april i kommunehuset.

 

20.04.2012
Rådmannen orienterer om Samhandlingsreformen

Mandag 16. april hadde kommunen et åpent informasjonsmøte om Samhandlingsreformen på Rendalen sjukehjem. Rådmannen sammen med lederne for helse- og omsorg og sjukehjemmet holdt et innledningsforedrag, samt svarte på spørsmål.

19.04.2012
Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene. 

06.03.2012
div. symboler (førerhund, høreapparat, rullestol)

Det nyvalgte rådet hadde sitt første møte 31. januar og valgte bl.a. rådets representanter inn  i brukerådet for NAv Rendalen, brukerrådet for Nav Nord - Østerdal og i den kommunale byggekomiteen.

12.02.2012
helsesøstere

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å legge dette rundskrivet ut på sine hjemmesider for å gjøre det tilgjengelig for ansatte, brukere og innbyggere.

08.02.2012
gul blomst

Eldrerådet for perioden til 2015 har hatt konstituerende møte, og ny leder ble Mads Undseth.

Møtereferat. 

 

16.01.2012
Frikort helse

Beløpsgrensen for frikort i 2012 er 1 980 kroner. Beløpet gjelder egenandeler for behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

04.01.2012

Kontaktinfo Hjemmetjenesten

Besøksadr.:

Helse- og omsorgssenteret

Søstuveien 21

Otnes
2485 Rendalen
Tlf.:  62 46 85 00
 

Virksomhetsleder Helse og omsorg Geir Arne Nordfjord 

tlf. 918 72 200

 

Avdelingsleder pleie- og omsorg

Berit Lillestu

tlf.: 930 22 792

 

 

Sekretær Helse og omsorg Lill Sanne Hole

tlf. 474 76 193

Kontaktinfo Rendalen sjukehjem

Besøksadr.:

Rendalen sjukehjem

Søstuveien 25

Otnes, 2485 Rendalen

tlf.  62 46 85 00 

 

Helse- og omsorgssjef:  Geir Arne Nordfjord   

tlf. 918 722 00

 

Avdelingsleder: Berit Lillestu

tlf. 930 22 792 

 

Konstituert fagleder:  Viktorija Beniuliene

tlf. 474 78 538

 

Sekretær: Tone Øverstad

tlf. 474 716 53

 

Telefonliste