Natur og miljø

Fiskevollen ved vakre Sølensjøen. 

Om utmarka i Rendalen  

 

Med bakgrunn i de store natur- og utmarksressursene Rendalen kommune forvalter, er miljø og miljøvern et viktig og omfattende arbeidsområde i kommunen. Hvor viktig dette er forstår man bedre når vi forteller at Rendalen er Sør-Norges største kommune med et areal på 3178 km2 fordelt på 1520 m2 over barskoggrensen, 1000 km2 produktiv skog, 570 km2 med uproduktiv skog og myr, 85 km2 annet areal - sjøer, bebyggelse og jordbruksarealer.

 

Kommunen har alle de fire store rovdyrartene bjørn, ulv, jerv og gaupe. Kommunen har et betydelige antall naturvernområder. I tillegg er det 5 vernede vassdrag og 2 kulturvernområder i kommunen. Av kulturvernområdene er Fiskevollen fortsatt et godt eksempel på hvor viktige naturressursene er i Rendalen. Utover de restriksjoner sentrale myndigheter legger på bruk av utmark i naturreservatene, vil kommuneplanens arealdel være det viktigste redskapet for å styre både bruk, vern og utvikling av natur- og arealressursene i utmarka.  Skogen, fjellet, utmark, jakt og fiske er rendølenes kanskje viktigste kulturarv. Les bare hva som står i Rendalssangen.

Nyheter
Rendalens vakre kommunevåpen

Dersom det er lag og foreninger som skal rydde søppel som ikke inngår i FIAS sin strandryddingsaksjon, så kan de henvende seg til Rendalen kommune for å få tildelt sekker. Kommunen setter stor pris på engasjementet for en renere og mer miljøbevisst kommune og ønsker å støtte opp om denne dugnadsånden! Avfallet settes på den private tømmeruten til FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap).  For bestilling kontakt Øyvind Fredriksson over tlf. 474 72 565 eller pr. e-post ofr@rendalen.kommune.no.

 

02.05.2018
Logo Miljødirektoratet

I 2018 får du vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner!  Vrakpant på andre kjøretøy

 

08.01.2018
snøskuter

Her finner du oversikt over leiekjørere i kommunen:

Oversikt over ervervsmessig kjøring (leiekjøring) 2018-2022

 

03.01.2018
Befaring 15.07 092
Valsjøberget og Andråsberget naturreservat ble utvidet ved Kgl. Res. den 1. desember. Vedlagt ligger kart, endringer i verneforskrift og følgebrev.  

 

Følgebrev 

Vernekart 

Endring i forskrift 

 

05.12.2017
Logo Miljødirektoratet

Statens Naturoppsyn (SNO) er nå gitt hjemmel til å gi bøter for diverse overtredelser etter motorferdsellovverket. For mer informasjon,  se vedlegg:  Brev fra Miljødirektoratet ang. SNO og ileggelse av bøter etter motorferdselloven

 

bever_

Rendalen kommune har nå vedtatt lokal forskrift for jakt på bever i kommunen etter den nye forskriften.

 

29.09.2017
sjuk elg

Her finner du veiledning til skrantesjukekartleggingen 2017. Veiledning til jegere skrantesjuke 2017.

25.09.2017
Storsjøen.  Foto: John Fiskvik

NINA gjennomførte en stor undersøkelse av fiskesamfunnet i Storsjøen i 2016. Rapporten fra undersøkelsen finner du her.

18.09.2017
Bålkos ved den vakre Sølensjøen.  Foto: Øyvind Fredriksson

Rendalen har mange flotte fiskevann og vassdrag for nesten alt slags innlandsfiske. Informasjon om fiskemulighetene finner du hos Ytre Rendal jakt- og fiskeforening, i fishspot.no eller i inatur.no. Her selges det også fiskekort. Ellers er det mange steder hengt opp plakater ved, eller på, vei til fiskeplassene hvor man kan kjøpe fiskekort over sms.

 

26.07.2017
Åbborfisker i Årevja ( foto Arne Midtskogen)

To nye naturreservater er vedtatt i Rendalen og Lille Sølensjø naturreservat er utvidet. De nye naturreservatene er Valsjøberget og Andråsberet samt Skarvberget og Tallåsen. Kart over områdene finner du her: Valsjøberget og Andråsberget, Skarvberget og Tallåsen og Lille Sølensjø. For mer info om bestemmelsene gå til: lovdata.no.

 

21.07.2017
Lille Sølesjø naturreservat - Fra Fylkesmannens side (Foto Erica Neby)

Utvidelsen av Lille Sølensjø naturreservat ble i går (21.06.2017) vedtatt ved kongelig resolusjon. Samtidig ble forskriften av 18. desember 1981 om fredning av Lille Sølensjø naturreservat opphevet.

Verneforskrift av 21.06.2017     Kart - Lille Sølensjø naturreservat

22.06.2017
snøscooter

Rendalen kommunestyre vedtok den 20.04.2017 nye retningslinjer for motorisert ferdsel i utmark. Disse og saksframlegget finner du her:

 

Retningslinjer for motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag

Saksutredning

11.05.2017
bever_

Det er vedtatt utvidet jakttid på bever i perioden 1. mai – 15. mai i årene 2017 – 2022. Saksframlegget med vedtak finner du her.

 

25.04.2017
Snøscooterkjører

Kommunestyret har gjort vedtak om etablering av snøscooterled i kommunen.

 

Elg.  Foto:  Norvald Illevold

Jakttiden på elg utvides, jakttida på rype beholdes og det er gjort noen innskrenkninger i jakttid på sjøfugler. Dette er noen av endringene i ny forskrift om jakt- og fangsttider, som gjelder fra 1. april 2017.

 

19.12.2016
Ulvemerking-vinter-2008_large

Det er fastsatt en kvote på 5 dyr utenfor ulvesonen og utenfor Osdalsreviret.

 

23.09.2016
hjort

Mattilsynet har lagt ut ny informasjon om skrantesjuke (CWD) i følgende lenker:

Informasjon til jegere

Meld fra om syke dyr

 

02.09.2016
Elg.  Foto:  Norvald Illevold

Ny forskrift skal forhindre spredning av CWD blant hjortedyr. Dette innebærer blant annet forbud mot utsetting av saltstein og utlegging av fôr. Forskriften finner dere her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-07-11-913

 

18.07.2016
mann som går med hund i bånd

Det har den siste tiden vært flere hendelser med løs hund som har angrepet og revet sau og jaget vilt. Dette kan ikke aksepteres og vi ber om at alle hundeeiere er sitt ansvar bevisst og respekterer lovverket og ikke minst viser respekt for bufe, vilt og folk. Vi ber også om at folk sier i fra om tilfeller med løs hund til Politiet eller Statens Naturoppsyn!

 

04.07.2016
mann som fisker

Det meste av fiskekortsalget skjer i dag over Internett.

 

10.06.2016
Logo "Hanen"

Er du interessert i innlandsfisk?  Hvis ja:  Besøk hjemmesiden til Hanen, og se ulike produkter fra innlandet.

 

26.04.2016
hjortevilt

Miljødirektoratet har utgitt en ny veileder om forvaltning av hjortevilt.

 

22.01.2016
Logo for FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap)

FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS) innfører nå nye krav til sortering av gips og betong, etter at Fylkesmannen har endret konsesjonen.  Kun ren betong kan nå deponeres ved Torpet, og gips må sorteres ut og leveres for seg.  For mer informasjon, se her: Nye sorteringskrav

 

17.12.2015
skog

Som et ledd i arbeidet med frivillig vern av skog, ble det 11. desember ved kongelig resolusjon vedtatt å opprette Misterlia naturreservat i Rendalen kommune.

 

15.12.2015
Logo landskapsvernområde

Vi har fått melding fra Sølen verneområdestyre om at de nå har fått sin egen hjemmeside.

 

28.10.2015
FIAS returpunkt

FIAS har flere ubetjente avfallsmottak i kommunen. Her kan du levere sortert avfall som kartong og papir, bølgepapp, glass og metallemballasje. Enkelte returpunkter har også container for restavfall, men de er kun for hytteavfall. Er det fullt der, kan du ringe eller sende melding til FIAS på tlf 401 21 626.

13.10.2015
Elg.  Foto: Norvald Illevold

Rendalen kommunestyre vedtok i sitt møte 25.06.2015 kommunens mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt og bever. Dokumentet finner du her.

30.06.2015
Det grønne vannet inne i sølenhølet, foto Arne Midtskogen

Sølen verneområdestyre har utarbeidet årsrapport for 2014. Rapporten kan du lese her.

11.05.2015
bål

Respekter bålforbudet! Selv om vinteren stedvis ennå ikke har sluppet taket, er sesongen for gress- og lyngbranner i gang i deler av Sør-Norge. Norsk brannvernforening minner om det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september

17.04.2015
Rendalsren

Rendalen kommune inviterte sammen med Rendal Renselskap og Villreinnemda for Rondane og Sølnkletten til en spennende og faglig samling omhandlende rein mandag 13. april. Mange møtte opp, og fikk oppdatert kunnskap om reinstammene.

13.04.2015
fisk

Grunnet manglende påmelding avlyses dessverre oppstartsmøtet for driftsplan Harrsjøen 19. februar.  Arbeidet tas opp igjen etter årsmøtet.

 

17.02.2015
Storsjøen.  Bilde: John Fiskvik

Rendalen kommune/FLIRE arrangerte oppstartsmøte for ny driftsplan for Storsjøen og tilhørende vassdrag 8. januar.  Det var svært godt oppmøte, og mye positive signaler til arbeidet og videre prosess.

 

20.01.2015
Fremmed art

Fylkesmannen i Hedmark har laget en handlingsplan mot fremmede arter i fylket. Handlingsplanen finner du her.

 

06.01.2015
snøscooter
Kommunen er myndighet når det gjelder å gi dispensasjon til bruk av motorisert kjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. All kjøring i utmark som ikke har direkte hjemmel i lov eller forskrift er forbudt og må dermed søkes om til kommunen.

 

05.01.2015
Storsjøen.  Foto: John Fiskvik

Det vil bli holdt et oppstartsmøte for etablering av driftsplan for Storsjøen og tilhørende vassdrag på Åkrestrømmen Flerbrukshus den 8. januar kl 19:00. Området det gjelder er Tysla og Finstadåa i nord via Nordre Rena til sørenden av Storsjøen, Mistra opp til Nordre Mistsjøen.

 

23.12.2014
skog

Verneområdet ble vedtatt i Kongelig resolusjon 12. desember 2014. Formålet med vernet er å bevare et intakt økosystem i form av et dalføre med gammel gran- og furuskog, med innslag av kildegranskog og sandfuruskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder en rekke sjeldne og sårbare sopp- og lavarter. 

16.12.2014
Ulvemerking-vinter-2008_large

Klima- og miljødepartementet har invitert kommunene til å komme med innspill i forbindelse med at regjeringen skal legge frem sak for Stortinget om ulvesonen, og bestandsmål for ulv. 


Rendalen kommune har svart på invitasjonen:Les brevet; "Ulveforvaltningen -  Innspill fra Rendalen kommune"

10.12.2014
gaupe

Det er i løpet av vinteren 2013/2014 registrert 195,5 familiegrupper gaupe i Norge og Sverige.  For mer informasjon:  Se her.

 

19.11.2014
fire store rovdyr

Informasjon om lisensjakt på bjørn, ulv og jerv finner du her: http://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Miljo-og-klima/Rovvilt/Kvotejakt-og-lisensfelling/ 

 

06.10.2014
Elg.  Foto: Norvald Illevold

Det har kommet en lovendring som åpner opp for bruk av kunstig lys under ettersøk. For mer info om dette se her.

 

01.09.2014
Fisk

Det er store muligheter for variert fiske i Rendalen. Man kan dregge etter storørreten på Storsjøen, fiske i den sagnomsuste Mistra som Nansen beskrev som landets beste ørretelv, fiske ørret og harr med flue i Unsetåa eller villmarksfiske i Sølna og Sølensjøen for å nevne noe.

 

30.05.2014
jakt

Det er av Kongen i statsråd vedtatt flere lovendringer som trer i kraft 1. juni. Dette gjelder blant annet bruk av kunstig lys under ettersøk/jakt, skattefritt utbytte ved vern av skog, bruk av hund med mer. For mer informasjon se her.

 

16.05.2014
Sølen - buskap på beite i Skånborket

 

Verneområdeforvalter for Sølen landskapsvernområde har nå tiltrådt.

 

03.04.2014
Hanestadvola naturreservat kart

Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner ble vedtatt i kgl res. den 14.02.2014. Verneområdet ligger i tilknytning til Atnoset naturreservat på Hanestadkjølen. Se vedlegg for mer info:

 

Kart 

Verneforskrift 

 

17.02.2014
Snøscooter

Alle som skal kjøre snøscooter til sin hytte/seter må ha innvilget dispensasjon for å kunne gjøre dette. Dersom kjøringen går innenfor et vernet område (f.eks. Sølen landskapsvernområde eller Fuggdalen naturreservat) må man i tillegg til dispensasjon etter motorferdsellovverket fra Rendalen kommune også ha dispensasjon fra Fylkesmannen i Hedmark etter verneforskriften.

07.02.2014
Sølen (Foto: Kine Hagetrø)

Miljøverndepartementet har besluttet at det skal tilsettes en egen forvalter for Sølen landskapsvernområde med kontorplassering på Bergset i Rendalen (kommunehuset). Fylkesmannen i Hedmark er bedt om å lyse ut stillingen så snart som mulig.

22.10.2013
fire store rovdyr

Rovviltnemna i Hedmark har sendt ut forslag til Forvaltningsplan for rovvilt. Høringsfristen er 14. november 2013.

03.10.2013
2 fisker

For kjøp av fiskekort i flere vann og vassdrag i Rendalen ligger det informasjon ute på følgende nettsider:

 

http://fishspot.no/ 

https://www.inatur.no/ 

http://www.rendalenjaktogfiske.no/

 

04.09.2013
elg

Hedmark fylkeskommune sender ut forslag til ny jakttidsforskrift for elg i Hedmark. Dette omhandler Grue, Kongsvinger og Stor-Elvdal kommuner. For Rendalen kommune sin del er det ingen endringer. I Rendalen gjelder fortsatt jakt fra 25.09. – 23.12 samt januarjakt innenfor TRÅ. Innspill sendes til Hedmark fylkeskommune innen 7. august 2013. Høringsdokumentet er vedlagt her.

13.06.2013
vann

I sitt møte 24. april ga kommunestyret høringsuttalelse til konsesjonssøknad fra Glommens og Laagens Brukseierforening om økt overføring fra Glomma til Rena.

 

30.04.2013
Båndtvang_2
Vi vil minne om at fra og med 1. april til 20. august skal alle hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt jf. hundelovens § 6. Båndtvangen har som formål å hindre hunder i å forstyrre/volde skade på bufe, vilt og mennesker. For mer informasjon se hundeloven på lovdata.no. Samtidig vil vi minne alle om å ha med poser på tur og plukke opp etter hunden! 

 

08.04.2013
jakt

Høyskolen i Hedmark trenger hjelp av folk for å samle inn data som skal inngå i en diettstudie på rødrev. Folk oppfordres derfor til å sende inn muskelprøver fra hjortevilt, skogsfugl, rype, hare og bever. For mer informasjon les her.

 

11.03.2013
Fisk

Fylkesmannen i Hedmark har utarbeidet en ny fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget og øvrige grensevassdrag. Forskriften finner du her.

 

25.02.2013
snøscooter

20. desember fattet kommunestyret vedtak om nye retningslinjer for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag i Rendalen kommune.

 

03.01.2013
Nedbørsfelt Femund- og Trysilvassdraget

Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune har vedtatt ny forskrift som regulerer fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget. Denne forskriften gjelder blant annet for grensevassdragene i Rendalen kommune og trer i kraft 01.01.2013. Mer informasjon om forskriften og området den omfatter finner man her.

 

12.12.2012
Vindmølle

Rendalen kommune ved ordfører Norvald Illevold inviterte til åpent møte 2. juli på Åkrestua for å gi informasjon om mulige vindmøller på Storfjellet i Rendalen kommune.  Austri Vind v/OLa Børke deltok og informerte om prosjektet og besvarte spørsmål. Austri Vind sin presentasjon finner du her.

 

05.07.2012