Landbruk og næring

Storlegda med Elgpiggen - Bilde Jan Nordengen

Næringslivet i Rendalen: Den største sektoren, utenom offentlig forvaltning, er handel og tjenesteytende næring , inkludert  bygg og anlegg. Industrien er relativt liten i Rendalen. Landbruket (jord og skog) er også en betydelig del av næringslivet i Rendalen og et viktig område også fordi den har stor betydning gjennom ringvirkninger i lokalsamfunnet, bl. a. for reiseliv og opplevelsesnæring og med det arbeid som gjøres for å opprettholde et attraktivt kulturlandskap.

 

Kommunens virkemiddelbruk både gjennom direkte økonomisk støtte gjennom kommunens to næringsfond ( Kraft-fondet og KRD-fondet), og gjennom arbeidet med strategier og planverk,  skal bygge opp under næringsutviklingen. For råd og veiledning, se mer under næringsutvikling.

 

Landbruksforvaltningen i Rendalen ivaretas av virksomheten Plan/Næring/Drift. Virksomheten har også ansvar for miljøsaker og utmarksforvaltning.

 

Innenfor landbruk kjøres det nå et eget utviklingsprosjekt; "Ny Giv i Rendalslandbruket"

Nyheter
Høyhastighetsbredbånd

Rendalen kommune planlegger å søke om Nkom-midler 2018 for utbygging av bredbånd i flere områder av kommunen. 
DU kan nå komme med innspill som kan være av betydning for den videre prosessen. 
Høringsfristen er 29. mai 2018.

 

29.04.2018
smiley og lyspære

Hovedformålet med bruken av næringsfondene er å bidra til samfunns- og næringsutvikling i Rendalen kommune. De kommunale næringsfondsmidlene nyttes både til næringsrettede tilretteleggende tiltak og direkte bedriftsstøtte.

 

29.12.2017
Rendalsfisk AS

Rendalsfisk AS har blitt tildelt seks nye konsesjoner på oppdrett av røye, noe som gir rom for en produksjon i overkant av 4.000 tonn per år.

 

Les mer om saken i egen pressemelding her.

17.10.2017
sjuk elg

Her finner du veiledning til skrantesjukekartleggingen 2017. Veiledning til jegere skrantesjuke 2017.

25.09.2017

Festes rapport med stedsanalyse og forslag til tiltak er snart klar. Du kan  kommentere utkastet fra Feste og medvirke til endelig forslag til hvordan Åkrestrømmen kan videreutvikles. - Velkommen til: Mistra hotell 2. oktober kl. 1900. Invitasjon Se nye Åkrestrømmen nå

20.09.2017
eiendomsskatt verker og bruk

Rendalen kommune fattet i kommunestyresak 43/14 vedtak om retaksering av verker og bruk. Rendalen kommune fatter årlig vedtak om å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr. Eigedomsskattelova §3 første ledd bokstav c og dette ble fattet i budsjettvedtaket for 2017 i K-sak 77/16. Du finnere mere informasjon her.

21.08.2017
Sau

Har du kommet over skadd eller død sau eller annet bufe i utmark eller gjort observasjoner av store rovdyr i området med beitedyr ber vi om at det meldes i fra til kommunen på tlf: 488 60 608 eller til dyreeier i området. Dette vil kunne være til stor hjelp.

18.07.2017
Fløtarlars - Foto Per Olav Mathiesen/Møbler kommunestyresalen Rendalen

Skal du søke om tilskudd for planting, markberedning, mekanisk etterarbeid, avstandsregulering, gjødsling, ny- eller ombygging av landbruksvei? Du finner mere informasjon her, eller du kan ta kontakt med vår skogbrukssjef May Britt Haugen på tlf. 47472348 eller e-post; may.britt.haugen@rendalen.kommune.no

 

18.07.2017
john Fiskvik

Rendalen næringsforening har avholdt årsmøte den 30.05.2017. Styrets sammensetning, vedtekter m.m. finner du her.

12.06.2017
Landbruk illustrasjonsbilde

Fylkesmannen i Hedmark, Sparebanken Hedmark og Vekstra m.fl. inviterer til gratis fagseminar. Del 1 på Tolga tirsdag 28.mars kl. 19.00 eller Folldal 29. mars kl. 19.00, del 2 onsdag 30.mars kl. 10.00 på Aukrustsenteret, Alvdal. Påmelding innen 20.mars: www.sparebanken-hedmark.no. Se hele programmet her.

14.03.2017
SUM-messe

Forbered deg til kommende Skapende Ungdomsmesse (SUM) som er på nyåret i Tynsethallen 25. januar 2017 fra 10.00 - 18.00!

Her stiller Fjellregionens ungdoms- og elevbedrifter sammen med etablert næringsliv og offentlig sektor. SUM syder av ung skaperkraft og gammel erfaring og er derfor en smeltedigel hvor alt kan skje! Les mer her. 

01.12.2016
Logo Mattilsynet
Mattilsynet (MT) har 25. november 2016 vedtatt å definere risikoområder som beskrevet i «Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap».

 

28.11.2016
Joseph Pine

Sintef Teknologi og samfunn og Rørosregionen Næringshage inviterer til møte med en av verdens fremste eksperter innen masseprodusert skreddersøm (Mass Customization), Joseph B. Pine fra USA.

Sammen med tre andre inspirerende og dyktige foredragsholdere settes det fokus på DIGITALISERING og hvilke muligheter dette gir for kundetilpasning og verdiskaping.   Påmeldingsfrist 1. november.

06.10.2016
Mann med spyd

Nytt tilbud ved Frisklivssentralen Rendalen – Bondekafè/Bondetrim! Se plakat

Bondeyrket er et fysisk og psykisk krevende yrke, derfor er det viktig å være i god fysisk form. Vi vil derfor tilby et spesifikt tilbud for bønder, for å fremme helse, livskvalitet og forebygge sykdom. Starter torsdag 3. november 2016 kl. 11.00 på Renheim.

27.09.2016
Fra Bondens marked 2016 - NRK`s sommerbåts besøk Altungstad - foto Vegard Urset Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen har på sine hjemmesider lagt ut informasjon om mulighetene for å søke støtte til utviklingsprosjekter i tilknytning til landbruket. Informasjon på Fylkesmannen hjemmeside

 

Les mere om midlene til Utredning og tilrettelegging (UT-midler) her

15.08.2016
Flendalsveien - bomstasjon

Ferdigstillingen av ny nedkjøring starter i neste uke  (8.8.16). Det kan i en kortere periode bli nødvendig å bruke den gamle Flendalsveien, dette gjelder kun for personbiler. For større biler blir veien helt stengt. Klikk for mere informasjon her.

04.08.2016
Høna og egget

Morgendagens muligheter skaper vi i dag...

Gratis frokostmøte om dine muligheter, på Tynset onsdag 27.april kl. 08.30 - 11.00

Plakat Kompetanseforum

 

19.04.2016
Farlig avfall

Alle næringsdrivende som leverer farlig avfall må fra 01.05.2016 ta i bruk elektronisk deklarering. Dette gjelder ved levering av farlig avfall til FIAS sine gjenvinnings- stasjoner og til mottaket på Eid, og ved henting. Informasjon fra FIAS.


04.04.2016
Logo Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen inviterer hele regionen med på å arrangere gjestebud for å komme med gode ideer for en positiv utvikling i Fjellregionen. Veiledning til gjestebud + 3 vedlegg med spørsmål kan du lese her. 

21.03.2016
skog

I kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Trysil, Rendalen og Engerdal gis tilskudd til skogkultur.

 

08.03.2016
penger

Veglag som ønsker å bli godkjent som skattefri organisasjon kan sende søknad om dette til Skatteetaten. I søknaden bør det gis en beskrivelse av veglagets virksomhet. Søknaden bør vedlegges protokoll fra årsmøte e.l. som viser at veglagets vedtekter er endret og følger Skogeierforbundets normalvedtekter, samt regnskap for de siste to år.

 

For mer info se Norsk skogeierforbund 

 

04.03.2016
skog

Kalkulatoren er utarbeidet av skogkurs og gir deg resultat etter skatt, når investeringene dekkes med skogfond. Legg inn dine egne forutsetninger for årets skogsdrift og planlagte investeringer og se resultatet umiddelbart. 

 

10.07.2015
Sau på innmarksbeite

Hvordan etablere gode innmarks-beiter for storfe og sau? "Småfeprogrammet for Fjellregionen" inviterer til fagdag i Vingelen onsdag . juli kl. 18.00. Påmeldingsfrist 6. juli, gratis deltakelse. Se vedlagte program.

 

30.06.2015
skog

Torsdag den 12. mars samla seg 8 skogeiere og 1 skogbrukssjef på grendehuset i Unset for å delta i det nye skogfondkurset, smart bruk av skogfond.

 

23.03.2015
Landbruk

Torsdag 12. februar kl. 19.30 er det oppstartsmøte i prosjektet "Ny giv i Rendalslandbruket". Plakat

 

10.02.2015
Landbruk

Kommunene i Nord-Østerdalen inviterer til grovfórseminar onsdag 28. januar i Tynset kulturhus: Jorda og grovfóret - vårt grunnlag for økt produksjon og inntjening. Program

12.01.2015
skog

Rendalen kommune har skaffet seg en ryddesag som alle skogeiere i Rendalen kan låne for å sette stell på ungskogen.

 

12.01.2015
Skogsbilvei Kvernesmoa

Skogkurs har over tid utviklet/ tilrettelagt faglitteratur, veiledere, kursopplegg, hjelpeskjema m.v. til hjelp og støtte i faglige spørsmål innen infrastrukturtiltak i skogbruket. Denne informasjonen er nå samlet og gjort tilgjengelig på nettstedet http://www.skogsvei.no/.

 

Her finner du de meste angående organisering av veilag, lovverk men f.eks. også en kalkulator for beregning av lønnsomhet for bygging av skogsveier.

05.01.2015
Fias - bil

FIAS Proff kan nå tilby kildesortering av plastemballasje også for bedrifter. Plastsekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen eller hos kommunen. Når sekken er full, settes den ut for henting sammen med papirsekken på faste rute. Les nyhetsbrevet her

09.12.2014
Profil:  Reinsdyr

Rendalen kommune inviterer til møte om beitebruk og kommuneplanens samfunnsdel tirsdag 9. desember kl. 19.30 i kommunestyresalen på kommunehuset.

 

01.12.2014
skog

Husk at 30. november er siste frist for innsending av skogkulturbilag som generer tilskudd!

 

14.11.2014
Trefjøs

Fylkesmannen i Hedmark sammen med Norsk Landbruksrådgivning arrangerer fagkveld om «Driftsbygninger i landbruket» på Tynset tirsdag 18. november med fokus på kostnadseffektive og funksjonelle bygg for storfe og sau. Gratis, men påmelding innen 13. november til 62 47 14 09 (kl 09.00-13.00) eller e-post.

 

13.11.2014
Skogsbilvei Kvernesmoa

Torsdag den 18. september hadde prosjektgruppa skogsbilveg en fagkveld om skogsbilveger. Cirka 25 skogeiere fylte langbordet i kommunestyresalen.

 

26.09.2014
skog

Skogeiere i Rendalen er flinke til å plante skog, i 2013 ble det satt ut litt over 170.000 planter! Som det gjelder nesten alt er det også her plass for forbedring, spesielt når det gjelder avstandsregulering.

 

08.08.2014
skog

Tida er inne for å gjøre skogkulturtiltak i skauen og her kan du bruke skogfondsmidler. Du kan enten lønne deg sjøl eller sette bort arbeidet til en annen.

 

07.07.2014
Lam

Rendalen kommune ønsker å innkalle til dialogmøte med beitelag og alle som bruker eller vil bruke utmarka til beite torsdag 5. juni kl. 1930.

 

27.05.2014
skog

Sjøl om vi nå er inne i ei skogbrannfri tid, trenger vi flere som er tilgjengelige for skogbrannreserven i kommunen framover. Lista bør inneholde 60 navn. Vi har nå 46 som har bekreftet at de kan bidra. Håper flere kan melde seg for å være tilgjengelig når behovet oppstår.

 

07.03.2014
Forretningside

Nå kan du få økt din kompetanse for dette gjennom etablereropplæring i fjellregionen. Kurset er todelt:
• Kortkurs: «TEST DIN IDÉ» - en kveld
• Forretningsmodellkurs: «GJENNOMFØR DIN IDÉ» - fem kvelder

 

02.01.2014
Bonde

Statens landbruksforvaltning varsler at flistilskuddet blir fjernet i 2014, og det er laget et opplegg for forvaltningen av gjenstående tilskuddsmidler i 2013.

26.11.2013
Tine-rådgiver Roar Moen i Rendalen

Rendalen bondelag i samarbeid med kommunen hadde sist torsdag et åpent møte om framtida for Rendalen, bygda og landbruket. Som foredragsholdere var Erling Aas-Eng fra Vingelen Utvikling og Roar Moen fra Tine invitert. Omtrent 50 personer møtte opp for å la seg inspirere, og gode foredragsholdere bidro til bevisstgjøring og motivasjon på veien videre.

14.11.2013
Nærings- og samfunnsutvikling

Rendalen Bondelag i samarbeid med Rendalen kommune inviterer til et åpent møte for alle som er interessert i bygdeutvikling i Rendalen torsdag 7. november kl. 19.30 i kommunestyresalen.

 

Erling Aas-Eng innleder om mulighetene, og om erfaringer på området. Roar Moen, Tine tar for seg bl.a. veivalgsrådgivning. Plakat

05.11.2013
Hogstmaskin2

Det har i løpet av året vært stor aktivitet i Rendalsskogene. Av aktørene som er sterke bidragsytere er alvdølene Johan Furuli og Arne Olav Tronsli som har investert i nytt utstyr for til sammen ca. 5,5 mill. kroner dette året.

05.11.2013
fire store rovdyr

Rovviltnemna i Hedmark har sendt ut forslag til Forvaltningsplan for rovvilt. Høringsfristen er 14. november 2013.

03.10.2013
elg
Rendalen kommune oppfordrer sterkt alle som produserer rundballer om IKKE å oppbevare/lagre disse langs bilvei eller jernbane. Dette gjelder særlig langs jernbanen og hovedveiene i dalstrøka, men også langs sideveier. Kommunen ønsker med dette å unngå/redusere antall viltpåkjørsler til vinteren som er forårsaket av hjortevilt som står langs veien å eter av rundballene.

 

30.08.2013
FMHE Landbruk og mat-RBU 2013-2016

Fylkesmannen i Hedmark melder at Hedmark har nå fått sitt første Regionale bygdeutviklingsprogram. Programmet er svar på oppdraget i Meld.St.9 (2011-2012) Landbruks og matpolitikken (Velkommen til bords) om å styrke og samordne det regionale arbeidet innenfor områdene landbruksbasert næringsutvikling, miljø og skog/klima, og gjennom ulike virkemidler støtte opp om Hedmarkslandbruket.

26.08.2013
Vei inn på setervollen

Norsk institutt for skog og landskap utfører undersøkelser av jordbrukslandskap på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Mer informasjon.

28.06.2013
Landbruk

Landbruksdepartementet har nå fastsatt forskrift om tilskudd til grøfting.

28.06.2013
Mann med penger i veske

Etter en lang vinter er det endelig klart for våronn i skogen. Mange skogeiere har mange kroner stående på sin skogfondskonto. Dette er penger som skal investeres tilbake i egen skog, og som skogeier sjøl ikke har renteinntekter av. Tida framover er godt egnet til bl.a. både planting og ungskogpleie.

 

30.05.2013
Flom og landbruk

Erstatning på verdier som ikke kan forsikres vil i en del tilfeller kunne dekkes gjennom Statens naturskadefond. Det er lensmannen som er kontaktperson for naturskadefondet, og kontaktes på tlf 02800.

Politiet har på sin hjemmeside lagt ut hvordan du går frem for å søke erstatning:

https://www.politi.no/Nyhet_12483.xhtml 

23.05.2013
Traktor som sprer gjødsel

Nytt Regionalt miljøprogram vedtatt 12. april medfører vesentlige endringer i tilskudd til spredning av husdyrgjødsel fra og med vekstsesongen 2013.

13.05.2013
Bonde

Rendalen kommune inviterer gårdbrukerne i kommunen til informasjonsmøte i kommunestyresalen mandag 8. april kl. 19.30

 

04.04.2013
Storfe på Rødsmoen, Foto Forsvarsbygg

Forsvarsbygg tilbyr beite og slått i avgrensede områder på Rødsmoen og i Regionfeltet sommeren 2013. Det er ingen leieutgifter tilknyttet tilbudet.

Se plakat og mer info her.

 

19.02.2013
Lamunger

Småfeprogrammet for Fjellregionen og Norsk Landbr.rådgivning Nord-Østerdal arrangerer fagkveld om driftsbygninger for sau onsdag 13. februar kl. 19.30 Landbruket Hus, Tynset . Påmelding/program

11.02.2013
Landbruk

Fra og med søkeomgangen i januar 2013 med frist 20. januar vil papirsøknader ikke lenger bli sendt ut til søkerne med post. 

 

Se på hjemmesidene til Statens Landbruksforvaltning om elektronisk søknad om produksjonsstøtte i 2013 eller trykk på overskriften for mer informasjon.

 

20.12.2012
solhjell mottar rapporten

Rapporten ble overlevert miljøvernministeren mandag 15. oktober kl 12.00. Utvalgets flertall går inn for å videreføre en forvaltningsmodell med ei nærmere avgrenset ulvesone. Rendalens ordfører Norvald Illevold har vært medlem av utvalget.

 

Ulvesoneutvalgets rapport til Miljøverndepartementet kan du lese her

16.10.2012
Planlegger-du-aa-starte-egen-bedrift

Har du lyst til å starte egen bedrift? Vil du vite hva som kreves (personlig og formelt) for å starte en bedrift, hvordan gå frem og hvem som kan hjelpe deg i etableringsprosessen? Da kan dette avklaringskurset være noe for deg!

23.08.2012
Kuer på beite_1
Det nærmer seg søknadsfrister for produksjonstilskudd i landbruket og for miljøtilskuddene i regionalt miljøprogram.
12.07.2012
Vindmølle

Rendalen kommune ved ordfører Norvald Illevold inviterte til åpent møte 2. juli på Åkrestua for å gi informasjon om mulige vindmøller på Storfjellet i Rendalen kommune.  Austri Vind v/OLa Børke deltok og informerte om prosjektet og besvarte spørsmål. Austri Vind sin presentasjon finner du her.

 

05.07.2012
Bioenergi_virke

Statens landbruksforvaltning varsler at tilskuddspotten for 2012 kommer til å gå tom i løpet av sommeren / tidlig høst. Søknader som er registrert i kommunene før 15. juni behandles etter gjeldene tilskuddsatser.  

23.05.2012
Planlegger-du-aa-starte-egen-bedrift

Hedmark trenger flere nyetableringer, og fylkeskommunen tilbyr kurs til etablererne. Opplæringa gir nyttig kunnskap i den første fasen som driver av egen bedrift, og alle kursene er gratis for deltakerne.

04.01.2012
VINN-verdiskaping i norsk næringsliv

På oppdrag fra Hedmark fylkeskommune tilbyr VINN et kveldskurs med fokus på vekstbedrifter, og hvilke elementer og prosesser som er nødvendige for å utvikle en vekstbedrift.

Kurset avholdes på Quality Astoria Hotel, Hamar den 29. november 2011 kl. 17:00 - 21:30. Påmeldingsfrist er 25. november.

24.11.2011
skuter

Søknadsskjema for motorferdsel innenfor Sølen landskapsvernområde etter verneforskrifta finner du her. Søknaden sendes til Fylkesmannen i Hedmark. 

01.11.2011
Sølen over Galtsjøen

Rendalen kommune har i kommunestyre 26.5.11 vedtatt Reiselivsstrategi for 2011 – 2015.

31.10.2011