Vil dere gifte dere borgerlig i Rendalen?

Profil-utsnitt

Som kjent er vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene fra 1. januar 2018 (borgerlig vigsel).  Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet direkte etter loven.  Vigsler foretas som hovedregel i vår vakre kommunestyresal (Sølen), og det skjer i hovedsak fredager i tidsrommet kl. 11.00-15.00.

 

Før dere gifter dere: 

Bestilling av vigsel gjøres til Rendalen kommune minst 6 uker i forkant av seremonien. 

 

Vigselsskjema sendes Rendalen kommune:

Vigselsskjema (Word)   Vigselsskjema (PDF)

 

 

Før dere gifter dere må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved det lokale skattekontor.

 

Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original prøvingsattest må leveres, eller sendes, Rendalen kommune senest 14 dager før vielse.

 

Alle spørsmål knyttet til prøvingsattest rettes til folkeregisteret ved det lokale skattekontoret.

 

Dere kan sende vigselsskjema og prøvingsattest til:

Rendalen kommune

Postmottak
Hanestadveien 1
2485  RENDALEN

 

postmottak@rendalen.kommune.no 

 

Dere kan også levere skjema og prøvingsattest i kommunehuset v/postmottaket/

ekspedisjonen.

 

Det er brudefolkets ansvar å ha gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. 

 

Alle vigselshenvendelser vil bli behandlet konfidensielt. 

 

Spørsmål og avtale:  

Har dere spørsmål om selve vielsen, eller for å avtale tidspunkt for vielse, ta kontakt slik:
E-post: postmottak@rendalen.kommune.no 
Telefon: 62 46 85 00

Personlig fremmøte:  Hanestadveien 1, kommunehusets ekspedisjon, 2485 Rendalen.

 

Alle vigselshenvendelser vil bli behandlet konfidensielt. 

 

Pris: 

Borgerlig vielse er gratis.

 

Kostnader for vigsler utenom kommunens ordinære lokaler og merkostnader for spesielle vigselsønsker, betales av de som skal vigsles.

 

Hvor foregår vigselsseremonien? 

Kommunal vigsel i Rendalen kommune gjennomføres som hovedregel fredager i tidsrommet kl. 11.00-15.00 i kommunestyresalen/Sølen i kommunehuset, med adresse Hanestadveien 1, 2485 Rendalen.  Ved vigselsseremonier vil kommunestyresalen/Sølen bli pyntet, slik at den får et høytidelig preg.  Hvis ønskelig kan brudefolket stå for pyntingen selv; for egen regning.  Hvis brudefolket ønsker det, blir det flagget ute ved kommunehuset.

 

Hvem står for vigselen? 

I Rendalen kommune er det ordfører eller varaordfører som vil stå for den borgerlige vigselen.

 

Hvordan foregår seremonien? 

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp senest 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Brudeparet må fremvise gyldig legitimasjon. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.  Disse må også ha med gyldig legitimasjon.

 

Hvis en av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

 

Seremonien varer som regel i 10-15 minutter.  Dere blir vist inn i seremonirommet med gjestene.  Selve vigselen foregår ved at det blir lest en fastsatt tekst for borgerlig vigsel.  Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller.  Så blir dere erklært som ektefolk. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel.  Ringene settes på når dere har blitt erklært som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Vigsler vil sende papirene til Skatteetaten innen 3 dager etter at ekteskapet er inngått (papirene sendes til prøvingsmyndigheten; d.v.s. det skattekontor som har utstedt prøvingsattesten).  Endelig vigselsattest vil deretter bli ettersendt av folkeregisteret.

 

Dere kan gjerne ha musikk, sang, diktlesning eller korte taler under seremonien.  Gi beskjed på forhånd om dette, slik at vi eventuelt kan sette av noe ekstra tid slik at gjennomføringen blir som planlagt.  Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering som er nødvendig for å gjennomføre slike tilpasninger. Fotografering kan skje under og etter seremonien, i forståelse med paret.

 

Kjønnsnøytral ekteskapslov:   

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten

 

Hvordan få kopi av en gammel vigselsattest?   

Kontakt Skatteetaten vedr. vigselsattester. 

 

Lovhenvisninger:   

-  Ekteskapsloven (se spesielt ekteskapslovens kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14)

-  Forskrift om registrering og melding av vigsel

-  Forskrift om kommunale vigsler

 

 

                                                                  ***

 

Rendalen kommune ønsker alle som vil gifte seg borgerlig i Rendalen velkommen!

to gullringer

 

Publisert av: Eva P. Lillemo