Flyktningtjeneste

Temabilde individFlyktningetjenesten i Rendalen er organisert under NAV, og har ansvar for bosetting av de flyktninger som kommunen har avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å bosette, og gi nybosatte flyktninger et tilbud om introduksjonsordning. Flyktninger er personer med vedtak om asyl, opphold på humanitært grunnlag eller familiegjenforente.

 

Arbeidsområder:

  • Gi praktisk hjelp, råd og veiledning
  • Hjelp til å anskaffe bolig
  • Samfunnsinformasjon til nyankomne flyktninger
  • Samarbeider med andre instanser for å bidra til norskopplæring, skole/utdanning og arbeid/sysselsetting.
  • Sikre forsvarlig tolketjeneste
  • ansvar for deltagere i Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet 

Introduksjonsprogrammet er et 2-årig tilbud som skal gi grunnleggende kvalifisering, og består vanligvis av norsk- og samfunnsfagopplæring og arbeidsrettede tiltak. Målsettingen med programmet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, samt økonomisk selvstendighet.

 

Flyktningtjenesten arbeider tverrfaglig og har blant annet et tett samarbeid med voksenopplæringen i Rendalen kommune.

Nyheter
Statsborgerskap 2015

Lørdag 17.oktober mottok Sina Bayat og Saman Bayat sitt statsborgerskap på en høytidelig seremoni i Terningen Arena på Elverum av Fylkesmann Sigbjørn Johnsen.
Rendalen kommune gratulerer!

01.12.2015
Rendalens kommunevåpen

Rendalen kommune har etablert et tverrfaglig «flyktninge-helseteam» i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet. Teamet består av kommunelege Linda C. Brænd, helsesøster Gunhild Nordtun og psykiatrisk sykepleier Connie Strømsmoen.

 

04.11.2015
UDI-logo

UDI Regionkontor Indre Østland har inngått kontrakt med Norsk Mottaksdrift AS om et ordinært mottak på 120 plasser i Rendalen og Stor-Elvdal, hhv. 60 plasser i hver kommune. Oppstartsdato for mottaket vil være ca. 15.11.15.

 

UDI har også inngått avtale om akuttinnkvartering for asylsøkere på Rendalen hotell. Avtalen omfatter 130 plasser for akuttinnkvartering av asylsøkere i perioden 30.10.15 – 30.01.16.

 

29.10.2015

Kontaktinfo Flyktningtjenesten

NAV Rendalen 

Besøksadr.:

Helse- og omsorgssenteret, Søstuveien 21, 2485 Rendalen
Åpningstid: 0900 - 1430

Tlf. 55 55 33 33

www.nav.no/hedmark 

 

Flyktningkonsulent Tonje Svendsen

Tlf. 488 90 344

Skjema Flyktningtjenesten

Lenker Flyktningtjenesten

UDI -Utlendingsdirektoratet, har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

 

Enslige mindreårige asylsøkere

Tolkeportalen - nasjonalt tolkesenter