Flyktningtjeneste

Temabilde individFlyktningetjenesten i Rendalen er organisert under NAV, og har ansvar for bosetting av de flyktninger som kommunen har avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å bosette, og gi nybosatte flyktninger et tilbud om introduksjonsordning. Flyktninger er personer med vedtak om asyl, opphold på humanitært grunnlag eller familiegjenforente.

 

Arbeidsområder:

  • Gi praktisk hjelp, råd og veiledning
  • Hjelp til å anskaffe bolig
  • Samfunnsinformasjon til nyankomne flyktninger
  • Samarbeider med andre instanser for å bidra til norskopplæring, skole/utdanning og arbeid/sysselsetting.
  • Sikre forsvarlig tolketjeneste
  • ansvar for deltagere i Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet 

Introduksjonsprogrammet er et 2-årig tilbud som skal gi grunnleggende kvalifisering, og består vanligvis av norsk- og samfunnsfagopplæring og arbeidsrettede tiltak. Målsettingen med programmet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, samt økonomisk selvstendighet.

 

Flyktningtjenesten arbeider tverrfaglig og har blant annet et tett samarbeid med voksenopplæringen i Rendalen kommune.

16.10.2015